Home Historiek Vlag Peterstad 1Genie straat


Peterstad

 

 

Omdat Heist – aan – Zee de moederstad is van het na – oorlogse 1ste Geniebataljon en tevens het uitgangspunt  van de deelname aan de zegevierende bevrijdingsgevechten door Nederland en de verovering van Duitsland, werd deze badstad in 1962 verzocht het peterschap over het bataljon te aanvaarden. Deze contacten werden gelegd met het gemeentebestuur, met de toenmalige Burgemeester de Heer J. de Gheldere namens Heist en LtKol Temmerman, Korpscommandant van het 1ste Geniebataljon. Op 24 juni 1962 werd de aanvaarding van het peterschap te Heist – aan – Zee met groots opgezette activiteiten gevierd. Bij de fusie van Heist – aan – Zee met de badstad Knokke werd dit peterschap overgenomen en werd de dan bestaande Koningstraat omgedoopt tot de Eerste Geniestraat. Ook muzikaal zijn we eng verbonden met de peterstad. De mars van het bataljon werd gekomponeerd door kapelmeester Frison ; er werden twee Heistse liederen in verwerkt. De mars van de peterstad, gekomponeerd door Hans Vermeersch werd voor de eerste maal plechtig uitgevoerd op het bataljonsfeest te Heist in 1980. Op 27 juni 1992 werd te Knokke – Heist dertig jaar peterschap gevierd met een plechtigheid aan het monument der gesneuvelden en een wapenschouwing op het Maes - en Boerenboomplein. In datzelfde kader ontving het bataljon eind oktober een delegatie oudstrijders van de peterstad voor een driedaags bezoek aan Westhoven en Keulen. Tenslotte werd op 18 en 19 september 1994 de peterstad, met een estafetteloop van Keulen naar Knokke – Heist, officieel op de hoogte gebracht van de toekomstperspectieven van de eenheid. Er werd tussen beide partijen afgesproken de gesmede banden in hun huidige vorm te bewaren. Deze banden zijn er nog heden ten dage, ondermeer door de steun aan " De Kleine Dennen ".

 

                                                           

 

 

 

                                                                  De Kleine Dennen

 


 

KLEINE DENNEN vzw is een privé – initiatief erkend en gesubsidieerd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap voor Welzijn en Gezin (afdeling Bijzondere Jeugdbijstand). Het orthopedagogisch aanbod wordt in een gezinsvervangende sfeer aangeboden.

De « Kleine Dennen » werd in 1962 opgericht door E.H. Froidure, oorspronkelijk werkend als gezinstehuis voor maximaal tien kinderen. In 1972 werd een tweede paviljoen met een zelfde erkenning en bezetting geopend. Bij het oprichten had men de bedoeling stelselmatig uit te breiden tot een capaciteit van 45 kinderen. Door de veranderende visie t.g.v. de kleinschaligheid en het overlijden van de stichter zag men hiervan af. In 1979 werd een echtpaar aangetrokken om de leiding op zich te nemen. Een jaar later werd de voorziening erkend als kleine instelling met een maximumcapaciteit van 21 personen. Sedert 1 januari 1992 is de voorziening erkend voor de residentiële begeleiding van maximum 18 minderjarigen en jongeren. Daarbij inbegrepen twee plaatsen voor begeleid zelfstandig wonen.

De jongens en meisjes van 0 tot 18 jaar (maximaal te verlengen tot 20 jaar) worden geplaatst door de jeugdrechtbank, het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg of het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. Aan de basis van de plaatsing ligt een problematische opvoedingssituatie met een daaruit voortvloeiende verstoorde pedagogische draagkracht. Tegenindicaties tot opname zijn : te geringe ontwikkelingskansen of te sterk deviant gedrag.

 

 

            

                   De Heer Forier ontving op 20 januari 2004 een cheque, aangeboden door Korporaal-Chef De Dmedt Patrick,

                   behorende tot de 1 Compagnie Gevechtsgenie.

                   Het aangeboden bedrag maakte deel uit van de opbrengst van een motortreffen, spaghettimaaltijd, .......

                   Ook de peterinstellingen van de andere compagnies kregen een financiële gift.